person3

ชอบตรงบอกว่าร้านไหนมีที่จอดรถเวลาผมเอารถไปเองก็ถือว่าสะดวกมาก มีที่จอดรถให้ไม่ต้องใช่เวลาในการหาที่จอดนานอย่างที่บางร้านไม่มีที่จอดให้